نمایش 1 - 25 از 136

نام و نام خانوادگی متقاضیشماره تلفن همراهمحل اقدامعنوان شرکتآیا شرکت دانش‌بنیان است؟مشاوراقدام مشاور
مهدی اکبری9183660971سایت مرکز طراحیساختارشناسان نوآوران شاهینبلهآقای امین امامی
مهدی اکبری9183660971سایت مرکز طراحیساختارشناسان نوآوران شاهینبلهآقای امین امامی
اقبال مخدومی9150243204سایت مرکز طراحیتفتان طب فرازخیرآقای مصطفی توحیدی فر
 • اقدام اول
ایدین اذری9124449332سایت مرکز طراحیزیبا سلامت ماندگاربلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
محمد اینانلو9122655017سایت مرکز طراحیمیثمیخیرآقای امین امامی
 • اقدام اول
 • اقدام دوم
مصطفی مجرمی09195293832سایت مرکز طراحیصنایع کشاورزی و دارویی دکتر امینبلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
 • اقدام دوم
مهسا روحانی9189178636سایت مرکز طراحیمکان پرداز رایمندبلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
سعید سمرقندی9125154437سایت مرکز طراحیبهین تجهیز آوسابلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
 • اقدام دوم
مرتضی هادی پور9184597081سایت مرکز طراحیشرکت دانش بنیان ابداع صنعت هوشمند بیجاربلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
جلیل غریبی9132373629سایت مرکز طراحیپارک علم و فناوری استان سمنانخیرآقای امین امامی
 • اقدام اول
فلور شایق9122360981سایت مرکز طراحیسلامت سازان بدیع هدایتبلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
امیر عرب اف9139595023سایت مرکز طراحیپویا گستران حیانبلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
شبنم چم اسمانی9138337629سایت مرکز طراحیژرفا فن گستر پایابلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
سحر کیانی9011752828سایت مرکز طراحیشرکت توسعه کاربرد پرتوهاخیرآقای امین امامی
 • اقدام اول
فرزاد پیروی9133109851سایت مرکز طراحیره آورد فلات گسترانبلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
سمیه خادم الحسینی9910011075سایت مرکز طراحیمهندسی آرمان فرا پژوهانبلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
رسول علی کرمی9191992125سایت مرکز طراحیزیست بنیان فرآیند نیوسادآقای امین امامی
سید محمد امین موسوی راد9223116056سایت مرکز طراحیراد ژن پارس آزمابلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
آرزو سروش نیا9123508738سایت مرکز طراحیآسان رهش داروبلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
فائزه واحدی9928726904سایت مرکز طراحیدارو درمان پرشیابلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
 • اقدام دوم
 • اقدام سوم
امیرمصطفی مولوی دوست9108104516سایت مرکز طراحیدانش بنیان فاتح آسمان شریفبلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
 • اقدام دوم
مرتضی محبتی شرکت سیما گلسان ماژان9188775379سایت مرکز طراحیسیما گلسان ماژانبلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
 • اقدام دوم
عطاالله واقف فر9032227781سایت مرکز طراحیهوشمند افزاربلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
سعید برزکار9133138404سایت مرکز طراحیدرنیکا تجهیزات طاهابلهآقای امین امامی
 • اقدام اول
 • اقدام دوم
سیده سمیه حسینی9107648536سایت مرکز طراحیآقای امین امامی
 • اقدام اول
 • اقدام دوم
نام و نام خانوادگی متقاضیشماره تلفن همراهمحل اقدامعنوان شرکتآیا شرکت دانش‌بنیان است؟مشاوراقدام مشاور