22 مرداد 1402
0 دیدگاه

میکرواسپکتروفوتومتر

میکرواسپکتروفوتومتر دستگاهی برای طیف‌گیری از نمونه‌های میکروسکوپی است. توانایی ثبت و تحلیل طیف‌های ...